YuēShūyàjì 2:9

9 Duì tāmen shuō , wǒ zhīdào Yēhéhuá yǐjing bǎ zhè dì cìgĕi nǐmen , bìngqiĕ yīn nǐmen de yuángù wǒmen dōu jīnghuāng le . zhè dì de yīqiè jūmín zaì nǐmen miànqián xīn dōu xiāohuà le .