YuēShūyàjì 2:10

10 Yīnwei wǒmen tīngjian nǐmen chū Āijí de shíhou , Yēhéhuá zĕnyàng zaì nǐmen qiánmian shǐ Hónghǎi de shuǐ gān le , bìngqiĕ nǐmen zĕnyàng daì Yuēdànhé dōng de liǎng gè yà Mólì wáng Xīhóng hé è , jiāng tāmen jìn xíng huǐmiè .