19 Fán chū le nǐ jia mén wǎng jiē shàng qù de , tāde zuì ( zuì yuánwén zuò xuè ) bì guī dào zìjǐ de tóu shàng , yǔ wǒmen wúgān le . fán zaì nǐ jia lǐ de , ruò yǒu rén xià shǒu haì tā , liú tā xuè de zuì jiù guī dào wǒmen de tóu shàng .