YuēShūyàjì 2:18

18 Wǒmen lái dào zhè dì de shíhou , nǐ yào bǎ zhè tiaó zhūhóng xiàn shéng xì zaì zhuì wǒmen xià qù de chuānghu shàng , bìng yào shǐ nǐde fùmǔ , dìxiōng , hé nǐ fǔ de quán jia dōu jùjí zaì nǐ jia zhōng .