14 Yòu dǎfa shí gè shǒulǐng yǔ Fēiníhā tóng qù , jiù shì Yǐsèliè mĕi zhīpaì de yī gè shǒulǐng , dōu shì Yǐsèliè jūn zhōng de Tǒng lǐng .