YuēShūyàjì 22:16

16 Yēhéhuá quánhuì zhòng zhèyàng shuō , nǐmen jīnrì zhuǎn qù bù gēn cóng Yēhéhuá , gānfàn Yǐsèliè de shén , wèi zìjǐ zhú yī zuò tán , beìnì le Yēhéhuá , zhè fàn de shì shénme zuì ne .