29 Wǒmen zaì Yēhéhuá wǒmen shén zhàngmù qián de tán yǐwaì , Lìng zhú yī zuò tán , wèi xiàn Fánjì , sù jì , hé biéde jì , beìnì Yēhéhuá , jīnrì zhuǎn qù bù gēn cóng tā , wǒmen duàn méiyǒu zhège yìsi .