30 Jìsī Fēiníhā yǔ huì zhōng de shǒulǐng , jiù shì yǔ tā tóng lái Yǐsèliè jūn zhōng de Tǒng lǐng , tīngjian Liúbiàn rén , Jiādé rén , Mǎnáxī rén suǒ shuō de huà , jiù dōu yǐwéi mĕi .