32 Jìsī YǐlìYàsā de érzi Fēiníhā yǔ zhòng shǒulǐng lí le Liúbiàn rén , Jiādé rén , cóng Jīliè dì huí wǎng Jiānán dì , dào le Yǐsèliè rén nàli , biàn jiāng zhè shì huí bào tāmen .