YuēShūyàjì 22:33

33 Yǐsèliè rén yǐ zhè shì wéi mĕi , jiù chēngsòng shén , bú zaì tí shàng qù gōngdǎ Liúbiàn rén , Jiādé rén , huǐhuaì tāmen suǒ zhù de dì le .