9 Yīnwei Yēhéhuá yǐjing bǎ yòu dà yòu qiáng de guó mín cóng nǐmen miànqián gǎn chū . zhídào jīnrì , méiyǒu yī rén zaì nǐmen miànqián shān lì dé zhù .