YuēShūyàjì 23:7

7 Bùkĕ yǔ nǐmen zhōngjiān suǒ shèngxia de zhèxie guó mín chānzá . tāmende shén , nǐmen bùkĕ tí tāde míng , bùkĕ zhǐ zhe tā qǐshì , yĕ bùkĕ shìfèng , kòu baì .