4 Yuēshūyà xíng gēlǐ de yuángù , shì yīnwei cóng Āijí chūlai de zhòng mín , jiù shì yīqiè néng dǎzhàng de nán dīng , chū le Āijí yǐhòu , dōu sǐ zaì kuàngyĕ de lù shàng .