6 Yǐsèliè rén zaì kuàngyĕ zǒu le sì shí nián , dĕng dào guó mín , jiù shì chū Āijí de bīng dīng , dōu xiāomiè le , yīnwei tāmen méiyǒu tīng cóng Yēhéhuá de huà . Yēhéhuá céng xiàng tāmen qǐshì , bì bùróng tāmen kànjian Yēhéhuá xiàng tāmen lièzǔ qǐshì , yīngxǔ cìgĕi wǒmen de dì , jiù shì liú nǎi yǔ mì zhī dì .