26 Dāngshí , Yuēshūyà jiào zhòngrén qǐshì shuō , yǒu xīngqǐ chóng xiū zhè Yēlìgē chéng de rén , dàng zaì Yēhéhuá miànqián shòu zhòuzǔ . tā lì gēnjī de shíhou , bì sàng zhǎngzǐ , ān mén de shíhou , bì sàng yòu zǐ .