17 Shǐ Yóudà zhīpaì ( yuánwén zuò zōngzú ) jìn qián lái , jiù qǔ le Xièlā de zōngzú . shǐ Xièlā de zōngzú , àn zhe jiā shì rén dīng , yī gè yī gè dì jìn qián lái , qǔ chūlai de shì Sǎdǐ .