YuēShūyàjì 7:19

19 Yuēshūyà duì Yàgān shuō , wǒ ér , wǒ quàn nǐ jiāng róngyào guī gĕi Yēhéhuá Yǐsèliè de shén , zaì tā miànqián rèn zuì , jiāng nǐ suǒ zuò de shì gàosu wǒ , búyào xiàng wǒ yǐnmán .