YuēShūyàjì 7:18

18 Shǐ Sǎdǐ de jia shì , àn zhe rén dīng , yī gè yī gè dì jìn qián lái , jiù qǔ chū Yóudà zhīpaì de rén Xièlā de céng sūn , Sǎdǐ de sūnzi , Jiāmǐ de érzi Yàgān .