7 Yǐsèliè rén duì zhèxie Xīwèirén shuō , zhǐ pà nǐmen shì zhù zaì wǒmen zhōngjiān de . ruò shì zhèyàng , zĕn néng hé nǐmen lì yuē ne .