YuēShūyàjì 9:9

9 Tāmen huídá shuō , púrén cóng jí yuǎn zhī dì ér lái , shì yīn tīngjian Yēhéhuá nǐ shén de míngsheng hé tā zaì Āijí suǒ xíng de yīqiè shì ,