Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

Luke 19:3 - Interlinear Bible

Search
kai; {CONJ} ejzhvtei {V-IAI-3S} ijdei'n {V-2AAN} to;n {T-ASM} #Ihsou'n {N-ASM} tiv? {I-NSM} ejstin, {V-PXI-3S} kai; {CONJ} oujk {PRT} hjduvnato {V-INI-3S-ATT} ajpo; {PREP} tou' {T-GSM} o~clou {N-GSM} o&ti {CONJ} th'/ {T-DSF} hJlikiva/ {N-DSF} mikro;? {A-NSM} h\n. {V-IXI-3S}