Interlinear Bible Revelation 2:29

29 He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches.
oJ T-NSM e~cwn V-PAP-NSM ou\? N-ASN ajkousavtw V-AAM-3S tiv I-ASN to; T-NSN pneu'ma N-NSN levgei V-PAI-3S tai'? T-DPF ejkklhsivai?. N-DPF