31 “Simon, Simon, Satan has asked to sift all of you as wheat.