Nehemiah 10:25 NIV

25 Rehum, Hashabnah, Maaseiah,