25 Rehum, Hashabnah, Maaseiah,

Read Nehemiah 10:25 Using Other Translations

Rehum, Hashabnah, Maaseiah,
Rehum, Hashabnah, Maaseiah,
Rehum, Hashabnah, Maaseiah,