24 Hallohesh, Pilha, Shobek,

Read Nehemiah 10:24 Using Other Translations

Hallohesh, Pileha, Shobek,
Hallohesh, Pilha, Shobek,
Hallohesh, Pilha, Shobek,