10 Toen geschiedde het woord des HEEREN tot Samuel, zeggende: