15 Doch David ging henen, en kwam weder van Saul, om zijns vaders schapen te weiden te Bethlehem.