6 En gij hebt alzo Gods gebod krachteloos gemaakt door uw inzetting.