7 Gij geveinsden! Wel heeft Jesaja van u geprofeteerd, zeggende: