3 En ziet, sommigen der Schriftgeleerden zeiden in zichzelven: Deze lastert God.