Interlinear Bible Matthew 1:16

16 Jacob was the father of Joseph the husband of Mary, by whom Jesus was born, who is called the Messiah.
jIakw;b N-PRI de; CONJ ejgevnnhsen V-AAI-3S to;n T-ASM #Iwsh;f N-PRI to;n T-ASM a~ndra N-ASM Mariva?, N-GSF ejx hJ'? R-GSF ejgennhvqh V-API-3S #Ihsou'? N-NSM oJ T-NSM legovmeno? V-PPP-NSM Xristov?. N-NSM