Parallel Bible results for Sāmǔĕrjìshàng 28:6

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Sāmǔĕrjìshàng 28:6

CUVP 6 Sǎoluó qiú wèn Yēhéhuá , Yēhéhuá què bù jiè mèng , huò wūlíng , huò xiānzhī huídá tā . NIV 6 He inquired of the LORD, but the LORD did not answer him by dreams or Urim or prophets.