Parallel Bible results for Chūāijíjì 3:21

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Chūāijíjì 3:21

CUVP 21 Wǒ bì jiào nǐmen zaì Āijí rén yǎnqián mĕng ēn , nǐmen qù de shíhou jiù búzhìyú kòng shǒu ér qù . NIV 21 “And I will make the Egyptians favorably disposed toward this people, so that when you leave you will not go empty-handed.