Parallel Bible results for Chūāijíjì 6:26

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Chūāijíjì 6:26

CUVP 26 Yēhéhuá shuō , jiàng Yǐsèliè rén àn zhe tāmende jūnduì cóng Āijí dì lǐng chūlai . zhè shì duì nà Yàlún , Móxī shuō de . NIV 26 It was this Aaron and Moses to whom the LORD said, “Bring the Israelites out of Egypt by their divisions.”