Parallel Bible results for Mínshùjì 11:13

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Mínshùjì 11:13

CUVP 13 Wǒ cóng nǎli de ròu gĕi zhè bǎixìng chī ne , tāmen dōu xiàng wǒ kū haó shuō , nǐ gĕi wǒmen ròu chī ba . NIV 13 Where can I get meat for all these people? They keep wailing to me, ‘Give us meat to eat!’