6 Nǐde gōngdiàn hé nǐ zhòng chénpú de fángwū , bìng yīqiè Āijí rén de fángwū , dōu yào beì huángchóng zhān mǎn le , zì cóng nǐ zǔzong hé nǐ zǔzong de zǔzong zaì shì yǐlái , zhídào jīnrì , méiyǒu jiàn guò zhèyàng de zāi . Móxī jiù zhuǎn shēn líkāi fǎlǎo chū qù .