1 Yēhéhuá duì Móxī shuō , nǐ hé Yàlún , Nádā , Yàbǐhù , bìng Yǐsèliè zhǎnglǎo zhōng de qī shí rén , dōu yào shàng dào wǒ zhèlǐ lái , yuǎn yuǎn dì xià baì .