Chūāijíjì 24:4

4 Móxī jiàng Yēhéhuá de mìnglìng dōu xiè shàng . qīngzǎo qǐlai , zaì shān xià zhú yī zuò tán , àn Yǐsèliè shí èr zhīpaì lì shí èr gēn zhùzi ,