30 Zhìyú dì shàng de zǒushòu hé kōng zhōng de fēiniǎo , bìng gèyàng pá zaì dì shàng yǒu shēngmìng de wù , wǒ jiàng qīngcǎo cìgĕi tāmen zuò shíwù . shì jiù zhèyàng chéng le .