Chuàngshìjì 1:29

29 Shén shuō , kàn nǎ , wǒ jiàng biàn dì shàng yīqiè jié zhǒngzǐ de caìshū hé yīqiè shù shàng suǒ jié yǒu hé de guǒzi , quán cìgĕi nǐmen zuò shíwù .