15 Tiān míng le , tiānshǐ cuībī Luódé shuō , qǐlai , daì zhe nǐde qīzi hé nǐ zaì zhèlǐ de liǎng gè nǚér chū qù , miǎndé nǐ yīn zhè chéng lǐ de zuìè tóng beì chāo miè .