20 Kàn nǎ , zhè zuò chéng yòu xiǎo yòu jìn , róngyi taó dào , zhè bù shì yī gè xiǎo de ma . qiú nǐ róng wǒ taó dào nàli , wǒde xìngméng jiù de cún huó .