10 Jiù duì Yàbólāhǎn shuō , nǐ bǎ zhè shǐnǚ hé tā érzi gǎn chū qù , yīnwei zhè shǐnǚ de érzi bùkĕ yǔ wǒde érzi Yǐsā yītóng chéngshòu chǎnyè .