Chuàngshìjì 21:12

12 Shén duì Yàbólāhǎn shuō , nǐ bú bì wéi zhè tóngzǐ hé nǐde shǐnǚ yōuchóu . fán Sǎlā duì nǐ shuō de huà , nǐ dōu gāi tīng cóng . yīnwei cóng Yǐsā shēng de , cái yào chēngwèi nǐde hòuyì .