9 Tāmen dào le shén suǒ zhǐshì de dìfang , Yàbólāhǎn zaì nàli zhù tán , bǎ chái bǎi hǎo , kúnbǎng tāde érzi Yǐsā , fàng zaì tán de chái shàng .