Chuàngshìjì 22:7

7 Yǐsā duì tā fùqin Yàbólāhǎn shuō , fùqin nǎ , Yàbólāhǎn shuō , wǒ ér , wǒ zaì zhèlǐ . Yǐsā shuō , qǐng kàn , huǒ yǔ chái dōu yǒu le , dàn Fánjì de yánggāo zaì nǎli ne .