14 Gē maìzi de shíhou , Liúbiàn wàng tián lǐ qù , xún jiàn fēng jiā , ná lái gĕi tā mǔqin Lìyà . Lājié duì Lìyà shuō , qǐng nǐ bǎ nǐ érzi de fēng jiā gĕi wǒ xiē .