32 Wǒmen bĕn shì dìxiōng shí èr rén , dōu shì yī gè fùqin de érzi , yǒu yī gè méiyǒu le , dǐng xiǎo de rújīn tóng wǒmen de fùqin zaì Jiānán dì .