1 Yēhéhuá duì Nuóyà shuō , nǐ hé nǐde quán jia dōu yào jìnrù fāngzhōu , yīnwei zaì zhè shìdaì zhòng , wǒ jiàn nǐ zaì wǒ miànqián shì yì rén .